Vyhľadávanie

Kontakt

Mebilia spol. s r.o.

Bobrovec 13
032 21 Bobrovec

00421 905 845 688 mobil
00421 44 562 15 45 fax

mebilia@zoznam.sk

MEBILIA, spol. s.r.o. Bobrovec  13, 032 21 Bobrovec

___________________________________________________________________________________

 

Vyhlasuje

v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 až § 288

obchodnú verejnú súťaž (OVS)

na predloženie návrhu odberateľsko – dodávateľskej zmluvy na komplexnú dodávku pre projekt:

MEBILIA – technológia na sušenie dreva a drevených materiálov

v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

kód výzvy: KaHR – 111SP - 1001

 

I. Spôsob vyhlásenia súťaže a identifikácia vyhlasovateľa

 

Názov organizácie

MEBILIA, spol. s.r.o.

IČO

36 403 881

IČ DPH

SK2020127912

Sídlo spoločnosti - Adresa organizácie

Bobrovec  13, 032 21 Bobrovec

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Žiline, odd. Sro, vložka č. 13411/L

Štatutárny zástupca

Daniel Gergelčík

Kontaktná osoba, ktorá poskytne podrobné informácie

Daniel Gergelčík

Internetová adresa organizácie  (URL)

www.mebilia.sk

Telefón:

+421905 845 688

Fax:

+42144 562 15 45

Email:

mebilia@zoznam.sk

 

II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku, stanovenie kritérií a jeho parametrov

 

2.1 Predmet požadovaného záväzku:

Predmetom záväzku je komplexná dodávka technológie na sušenie dreva a drevených materiálov v počte dvoch kusov:

·           požadovaný spôsob sušenia  je vákuový a dielektrický

·           úžitkový ( sušený ) objem        min  3,5 m3

·           dĺžka sušeného materiálu         min. 6,0 m

·            priečny rozmer hrany              min. 0,9 x 0,9 m

 

Záujemcovia obdržia podrobné technické požiadavky na požiadanie (mailom, faxom, poštou) u kontaktnej osoby vyhlasovateľa.

 

2.2 Termín a miesto dodania predmetu záväzku

Miestom dodania predmetu záväzku je objekt . 

Termín uskutočnenia komplexnej dodávky

-          Začatie:  31.03.2011

-          Ukončenie:  najneskôr do 31.12.2012     

 

2.3  Spôsob určenia ceny predmetu požadovaného záväzku

Spôsob určenia ceny predmetu požadovaného záväzku

·         Ceny uvedené v návrhu navrhovateľa budú uvedené v Eurách a nesmú byť viazané na inú menu. Navrhovaná zmluvná cena musí byt stanovená podľa zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

·         Navrhovaná cena musí byť vrátane všetkých nákladov navrhovateľa súvisiacich so splnením predmetu požadovaného záväzku a jeho dodaním na miesto plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) t. z. dodávky technológie vr. dopravy, inštalácie, kompletizačnej činnosti a skúšobnej prevádzky.              

·         Ak je navrhovateľ platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

         navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

         sadzba DPH a výška DPH,

         navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

·         Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu ako cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

Pri tvorbe ceny za predmet záväzku musí navrhovateľ vychádzať z technickej špecifikácie.

 

2.4.  Zásady obsahu navrhovanej zmluvy o dielo, na ktorom vyhlasovateľ trvá:

S víťazným navrhovateľom súťaže na predmet  záväzku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže  sa uzavrie Zmluva o dielo podľa § 536 a nasled. Obchodného zákonníka ( č.513/1991 Zb.).
Zásady obsahu navrhovanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá sú nasledovné:

·         Lehota  komplexnej dodávky: začatie: 31.03.2011  – ukončenie: najneskôr do 31.12.2012     

·         Ponúkaná cena zostáva v platnosti počas celej dĺžky dodávky predmetu záväzku

·         Vyhlasovateľ uplatní sankciu v prípade nesplnenia záväzku navrhovateľa súvisiacu s dodávkou predmetu záväzku

·         Navrhovateľ umožní výkon kontroly/audit overenia dodávok tovaru, práce, služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnej finančnej pôžičky

·         Ostatné požiadavky v súlade s platnou legislatívou SR ku dňu podpisu zmluvy

·         Zmluvný vzťah vyhlasovateľa a navrhovateľa sa riadi legislatívou platnou na území SR

·         Súčasťou zmluvy na dodávku zariadenia je povinnosť dodávateľa predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu/technickej špecifikácie

 

Bližšie špecifikované  obchodné požiadavky:

 

Platobné podmienky Úhrada  za uskutočnenú  komplexnú dodávku sa bude realizovať na základe faktúry s lehotou splatnosti  do  21 dní. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúr. Podkladom na vyhotovenie faktúr bude odsúhlasený odovzdávací protokol  potvrdený osobou vyhlasovateľa.

Zmluvné pokuty Vyhlasovateľ  požaduje, aby  predmetom  zmluvy bola zmluvná pokuta  a to za nesplnenie zmluvných podmienok zhotoviteľa komplexnej dodávky – v prípade omeškania s odovzdaním zariadenia ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dodávky za každý deň omeškania s odovzdaním zariadenia a spustením do prevádzky. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty požadovať zníženú fakturáciu zhotoviteľa.

Záruka Vyhlasovateľ požaduje, aby záruka na dielo bola min. 24 mesiacov odo dňa ukončenia  preberacieho konania.

Komplexnosť dodávky Účastníkom súťaže – navrhovateľom  nie  je dovolené rozdeliť predmet  záväzku
Platnosť a účinnosť uzavretej zmluvy Platnosť zmluva nadobudne dňom jej uzavretia a účinnosť dňom podpísania zmluvy o pridelení NFP na predmet obchodno-verejnej súťaže.

Oprávnený účastník súťaže Súťaže sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby oprávnené na dodávku predmetu záväzku v zmysle podmienok súťaže. Úhrada za poskytnutie podmienok súťaže sa nevyžaduje.
Variantné riešenie Variantné riešenie sa neumožňuje.

III. Podmienky súťaže

 

3.1 Podmienky súťaže (OVS)

·         Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa návrh predložený navrhovateľom nemôže odchýliť.

·         Splnenie podmienok súťaže vyhlasovateľa zo strany navrhovateľov sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek vyhlasovateľa. Všetky požadované doklady na ponúknutú časť predmetu záväzku musia byť súčasťou návrhu.

·         Ponuky navrhovateľov, ktoré neboli vylúčené z procesu súťaže, budú vyhodnocované len podľa kritéria na hodnotenie návrhov a stanoveným spôsobom na vyhodnotenie návrhov.

·         Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zmluvu neuzavrieť.

·         Odmietnutie všetkých predložených návrhov na uzavretie zmluvy vyhlasovateľ bezodkladne oznámi písomne všetkým účastníkom súťaže a zverejní túto skutočnosť aj na internetovej stránke vyhlasovateľa.

·         Predložený návrh nemôže byť odvolaný už po jeho predložení a návrh už po predložení nemožno meniť a ani dopĺňať.

·         Navrhovateľ je svojim návrhom viazaný odo dňa jeho podania do dňa naplnenia predmetu zmluvy o dielo.

·         Navrhovateľ musí predložiť svoj návrh na uzavretie zmluvy na celú časť požadovaného predmetu záväzku.

·         Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na odstránenie formálnych nedostatkov, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu a nemenia obsah súťažného návrhu.

·         S navrhovateľom, ktorého návrh požadovaného predmetu záväzku bude vyhodnotený ako najvhodnejší, bude uzavretá zmluva na dodávku predmetu záväzku podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

·         V prípade, ak sa neuzavrie zmluva s víťazným navrhovateľom z dôvodov na strane navrhovateľa odstúpenia od zmluvy alebo straty schopnosti navrhovateľa plniť záväzok, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa pri vyhodnotení OVS umiestnil ako druhý alebo ďalší v poradí, ak sa zmluva neuzatvorí s navrhovateľom na vyššom mieste. Tento istý princíp sa uplatní aj v prípade, ak navrhovateľ / dodávateľ odstúpi od zmluvy.

 

3.2  Podmienky účasti navrhovateľov v obchodnej verejnej súťaži

Podmienky, ktoré musí navrhovateľ pre účasť v obchodnej verejnej súťaži splniť a spôsob preukazovania ich splnenia je nasledovný:

a)       je oprávnený podnikať v predmete záväzku – kópia výpisu z obchodného resp. živnostenského registra alebo iného  relevantného dokladu, nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania návrhu v prípade navrhovateľa, ktorý má sídlo mimo územia Slovenskej republiky predkladá originál dokladu

b)       nie je v konkurze, v likvidácii  alebo nie je proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku – čestné vyhlásenie štatutárneho  orgánu navrhovateľa

c)       nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nemá evidované nedoplatky na poistnom do zdravotného poistenia, do nemocenského poistenia a do dôchodkového poistenia, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu navrhovateľa

Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil podmienky účasti podľa písm. a) až c), alebo zistí, že doklady sú neplatné.

 

 

3.3  Náklady súťaže, dokumentácia

·         Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša navrhovateľ bez akéhokoľvek finančného nároku voči vyhlasovateľovi.

·         Návrhy doručené na adresu vyhlasovateľa sa navrhovateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlasovateľa.

 

 

IV. Poskytovanie podkladov súťaže

 

Poskytovanie podkladov súťaže Poskytovanie podkladov súťaže (požadovaná technická špecifikácia) bude prebiehať do 29.04.2010 do 10 h  u kontaktnej osoby. Prevzatie podmienok súťaže sa môže uskutočniť osobne alebo  mailom prostredníctvom  kontaktnej osoby.
Úhrada za podklady súťaže Nevyžaduje sa.


V. Spôsob predkladania návrhov

 

Lehota na predloženie návrhov
Do   03.05.2010  (do 10.00 hod. pri osobnom doručení)

Adresa, na ktorú sa návrhy majú predložiť
MEBILIA spol. s r.o.

Bobrovec  13,

032 21 Bobrovec

Obálky s návrhmi  musia byť doručené v písomnej forme osobne, alebo doporučenou poštou na uvedenú adresu. 

 Navrhovateľ predkladá návrh na splnenie požadovaného záväzku spracovaný podľa požiadaviek vyhlasovateľa v zalepenej obálke.

Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:

·  adresu vyhlasovateľa,

·  adresu navrhovateľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),

·  označenie heslom: „Obchodná verejná súťaže – neotvárať – „.MEBILIA – technológia na sušenie dreva a drevených materiálov.

 

Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. Doklady a dokumenty tvoriace obsah návrhu, požadované v týchto podmienkach, musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov.

 

Dokumenty predložené v návrhu, ktoré nie sú vyhotovené v štátnom jazyku, musia byť úradne preložené (výnimka platí pre dokumenty písané v českom jazyku).

 

VI. Obsah predloženého návrhu

 

Predložený návrh musí obsahovať min.:

·         doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 3.2 týchto podmienok súťaže

·         cenový návrh na základe technickej špecifikácie vyhlasovateľa podľa bodu 2.3 týchto podmienok súťaže.

·         rozpočet v rozsahu na elektronickom nosiči (CD/DVD) vo formáte MS Excel

·         návrh zmluvy o dielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka, pri rešpektovaní podmienok, uvedených v bode 2.4 týchto podmienok a na ktorých vyhlasovateľ trvá.

 

VII. Lehota na podávanie návrhov

 

6.1. Lehota na predkladanie návrhov je do 03.05.2010 (do 10.00 hod. pri osobnom doručení)

6.2 Návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a nebude vrátený navrhovateľovi.

 

VIII. Vyhodnocovanie návrhov

 

Kritérium na hodnotenie návrhov
Pri hodnotení návrhov vyhlasovateľ prihliada na hospodárnosť a efektívnosť prijatia najvhodnejšieho návrhu, pričom hodnotí nasledovné kritérium:

 -cena za celý predmet  záväzku v Eur bez DPH.

 

Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:

Na hodnotenie návrhov sa zriaďuje trojčlenná komisia, ktorá je menovaná vyhlasovateľom súťaže, ktorý súčasne vymenuje aj predsedu komisie.

Každý návrh sa zaregistruje, a to ako dátum prijatia, tak aj čas prijatia. Obálky sa očíslujú podľa poradia v akom boli prijaté. Podaný návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať stanoveným podmienkam súťaže a zároveň bol podaný v lehote, určenej na podanie návrhu.

 

Zasadnutie komisie pri vyhodnotení návrhov je neverejné.

 

Komisia posúdi:

Ø       splnenie podmienok súťaže (predloženie dokladov a návrhu určeným spôsobom podľa časti. V. týchto podmienok súťaže a vylúči návrhy, ktoré nespĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle podmienok súťaže.

 

Komisia vyberie ten predložený návrh, ktorý obsahuje najnižšiu cenu bez DPH v EUR  za celý predmet záväzku. O výsledku hodnotenia komisia spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.

Komisia v zápisnici jednoznačne určí najvhodnejší návrh ako aj presné poradie ostatných neúspešných navrhovateľov.

 

Termín vyhodnotenia návrhov do:  06.05.2010

 

 

 

 

 

 

IX. Lehota na oznámenie výsledkov vyhodnotenia návrhov

 

Víťazný navrhovateľ bude vyrozumený o úspešnosti jeho ponuky a navrhovatelia, ktorých návrhy boli neúspešné budú o tejto skutočnosti vyrozumení v lehote do 5 dní od vyhodnotenia návrhov elektronickou poštou, faxom, osobne alebo poštou.

Lehota na oznámenie vybraného/nevybratého  návrhu je do:   11.05.2010 Dátum zverejnenia výzvy:    16.04.2010

 

 

 

 

                                                                                                                                        ..........................................................

                                                                                                                                                      Daniel Gergelčík           

                                                                                                                                                 Konateľ spoločnosti